horizontal menu css by Css3Menu.com

Simonas Vaišnoras vyresnysis, vok. Simon Waischnors der Ältere 
(vardo variantai: Waischnoras, Waischnarus, Waischnor, Waischner, Weißschnur, Wosnarus, Vosnarus)
* apie 1545 – †1600 11 16
Evangelikų liuteronų kunigas, išvertė ir išleido šias lietuviškas knygas:
Zemczuga Theologischka (1600, lotyniško traktato vertimas: Adam Francisci [1540–1593], Margarita Theologica, pirmas lotyniško originalo leidimas Hof [Saale]: Pfeilschmidt, a. 1592); lietuviška Vaišnoro pratarmė laikoma lietuvių literatūros kritikos pradžia,
Apie dusches (1600, kartu su Zemczuga Theologischka išspausdintas skyriaus „De statu animarum“ vertimas iš: Jakob Heerbrand [1521–1600], Compendium Theologiae, Tübingen: Gruppenbach, 1578),
Apie popieszischkaie missche (1600, kartu su Zemczuga Theologischka išspausdintas skyriaus „De Missa Pontificia“ vertimas iš traktato: Aegidius Hunnius [1550–1603], Locus de Sacramentis Veteris et Novi Testamenti, pirmas lotyniško originalo leidimas Frankfurt am Main: Spieß, a. 1590; lietuviškas vertimas taip pat remiasi Jeremiaso Vietoro [1556–1609] vertimu į vokiečių kalbą Der Artikel von den Sacramenten, Frankfurt am Main: Spieß, 1591).
Viena Vaišnoro iš vokiečių k. versta giesmė „Kita giesmė“ išspausdinta Lozoriaus Zengštoko (vok. Lazarus Sengstock, 1562–1621) giesmyne Giesmes Chriksczionischkos ir Duchaunischkos (1612); gali būti, kad Vaišnorui priskirtina ir giesmė „Šlovinkit Poną“.

 

 1. Varniai (vok. Medeniken). Varniuose apie 1545 m. gimė Simonas Vaišnoras (†1600 11 16 Ragainėje).

 2. Karaliaučius (vok. Königsberg). 1568 10 15 imatrikuliuotas Karaliaučiaus universitete („Simon Wosnarus Lithuanus“, Erler 1910: 43). Studijavo iki 1571 m., tikriausiai kaip Prūsijos kunigaikščio Albrechto (Alberto) Frydricho, po tėvo Albrechto mirties 1568 m. pavasarį perėmusio hercogystės valdymą, stipendininkas. Nežinoma, kur gyveno po studijų iki paskyrimo į Ragainę.

 3. Ragainė (vok. Ragnit). 1576 m. gruodžio mėn. paskirtas Ragainės evangelikų liuteronų kunigu, netrukus ir superintendentu (Biržiška 1960: 182). 1579 metais laikotarpiu tarp sausio mėn. 12 d. ir birželio mėn. 28 d. su kitais Prūsijos Evangelikų liuteronų bažnyčios kunigais Vaišnoras kaip „pastor et Archipraesbijter Ragnetensis“ pasirašė po vad. Santarvės formule (lot. Formula concordiae, vok. Konkordienformel; GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA J2 1579–1581 [K. 1011], fol. 18r). Dalyvavo 1590 m. pavasarį Ragainėje vykusiame teologų susirinkime, kuris įvertino Jono Bretkūno Postilę (vok. Johann[es] Bretke 1536–1602). Dalyvavo 1592 m. rugsėjo 20 d. Ragainėje sukviestoje konferencijoje, kurioje buvo svarstomas Jono Bretkūno Biblijos leidimas (žr. Jonas Bretkūnas). Simonas Vaišnoras mirė 1600 m. lapkričio 16 d.

 

Šaltiniai ir literatūra:

Arnoldt Daniel Heinrich 1777. D. Daniel Heinrich Arnoldts, Königlichen Preußischen Oberhofpredigers und Consistorialraths, kurzgefaßte Nachrichten von allen seit der Reformation an den Lutherischen Kirchen in Ostpreußen gestandenen Predigern, hrsg. von Friedrich Wilhelm Benefeldt, Königsberg: Bey Gottlieb Lebrecht Hartung.

 Biržiška Vaclovas 1960. Aleksandrynas 1. XVI-XVII amžiai, Chicago: JAV LB Kultūros Fondas. [perspaudas: Vilnius: Sietynas, 1990.]

 Erler Georg (Hrsg.) 1910. Die Matrikel der Albertus-Universität zu Königsberg i. Pr. 1544­1829 1. Die Immatrikulationen von 1544­1656, Publikation des Vereins für die Geschichte von Ost- und Westpreussen, Leipzig: Verlag von Duncker & Humblot.

 Falkenhahn Viktor 1941. Der Übersetzer der litauischen Bibel Johannes Bretke und seine Helfer, Beiträge zur Kultur- und Kirchengeschichte Altpreußens, Schriften der Albertus-Universität, Geisteswissenschaftliche Reihe 31, Königsberg (Pr), Berlin: Ost-Europa-Verlag.

 Preußisch-Litauen. Ein enzyklopädisches Handbuch, Chefredakteur Vaclovas Bagdonavičius, Redaktion der Übersetzung ins Deutsche Manfred Klein, USA, Kanada: Foundation of Lithuania Minor, Stiftung Kleinlitauen; Vilnius: Verlangszentrum für Wissenschaft und Enzyklopädien, 2018.

 Witte W[ilhelm] 1931. Der Übersetzer Simon Waischnoras, Braunschweig: Hunold.

 Zinkevičius Zigmas 1988. Lietuvių kalbos istorija 3. Senųjų raštų kalba, Vilnius: Mokslas.

 Zinkevičius Zigmas 2006. Lietuvių tarmių kilmė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

 Rankraštiniai šaltiniai:

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin:
GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA J2 1579–1581 (K. 1011), Subscriptio Formulae Concordiae Theologorum Regiomonti conuocatorum, 1579 01 12–06 28.